Aktuálne prílohy NV 2017-2018

26. januára 2017

Aktuálne príkohy

Upravený 19. októbra 2017

Prílohy

1. Prílohy k NV 135 506 KB
2. Príloha č. 7 - Prezenčná listina vzdelávacej aktivity - prednáška, seminár 17 KB
3. Príloha č. 8 - Prezenčná listina vzdelávacej aktivity - vedenie včelárskeho krúžku 16 KB
4. Príloha č. 9 - Prezenčná listina vzdelávacej aktivity - kurz 16 KB
5. Príloha č. 10 - Organizovanie výstavy-súťaže-medzinárodného podujatia-exkurzie včelárskeho krúžku 18 KB
6. Príloha č. 11 - Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach 16 KB
7. Príloha č. 12 - Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom 17 KB
8. Príloha č. 13 - Nákup výpočtovej, audiovizuálnej techniky a zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služieb 15 KB
9. Príloha č. 14 - Koordinácia technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva 15 KB
10. Príloha č. 15 - Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov 16 KB
11. Príloha č. 16 - Vybavenie školských včelníc 15 KB
12. Príloha č. 17 - Vybavenie ukážkových a ekologických včelníc 15 KB
13. Príloha č. 18 - Vybavenie pokusných včelníc 15 KB
14. Príloha č. 19 - Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou 16 KB
15. Príloha č. 20 - Zabezpečenie technických pomôcok pre včelárske krúžky 15 KB
16. Príloha č. 21 - Prezenčná listina vzdelávacej aktivity - letný kurz 16 KB
17. Príloha č. 22 - Nákup prostriedkov na prevenciu alebo liečenie varroázy 16 KB
18. Príloha č. 23 - Ošetrenie včelstiev aerosólom alebo iným technologickým zariadením 18 KB
19. Príloha č. 24 - Ošetrenie včelstiev aerosólom alebo iným technologickým zariadením - súhrn za základnú organizáciu 13 KB
20. Príloha č. 25 - Prehliadka včelstiev 20 KB
21. Príloha č. 26 - Prehliadky včelstiev - súhrn za základnú organizáciu 13 KB
22. Príloha č. 27 - Nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných technických prostriedkov na liečenie varroázy 15 KB
23. Príloha č. 28 - Nákup nových úľových váh 15 KB
24. Príloha č. 29 - Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev 15 KB
25. Príloha č. 30 - Sezónny presun včelstiev na stanovištia mimo trvalých stanovíšť 15 KB
26. Príloha č. 31 - Sezónny presun včelstiev - súhrn za základnú organizáciu 14 KB
27. Príloha č. 32 - Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev - projekty 13 KB
28. Príloha č. 33 - Zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu 15 KB
29. Príloha č. 34 - Úhrada nákladov na analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu 16 KB
30. Príloha č. 35 - Nákup včelích matiek 14 KB
31. Príloha č. 36 - Nákup včelích matiek - preberací protokol 13 KB
32. Príloha č. 37 - Nákup najviac troch nových včelstiev pre začínajúcich včelárov 16 KB
33. Príloha č. 38 - Nákup včelstiev - preberací protokol 13 KB
34. Príloha č. 39 - Nákup najviac troch nových úľových zostáv pre začínajúcich včelárov 16 KB
35. Príloha č. 40 - Založenie a prevádzka testovacích staníc 15 KB
36. Príloha č. 41 - Spolupráca s riešiteľskou organizáciou 16 KB
37. Príloha č. 42 - Monitorovanie trhu 16 KB
38. Príloha č. 43 - Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu 16 KB
39. Príloha č. 44 - Čestné vyhlásenie a záväzok 14 KB
***