Obežník ZSV č. 10/2017 Dotácia na opeľovaciu činnosť za rok 2017

27. decembra 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 536/2011-100 v znení neskorších predpisov pre rok 2017 vo výške 1,98 € na 1 včelstvo.  

ZO SZV a OZ ZSV zašlú poštou najneskôr do 24.2.2017 na sekretariát Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 840 00 Bratislava originál výplatnej listiny o prebratí dotácie jednotlivými členmi, v opačnom prípade bude nutné nevyplatenú dotáciu vrátiť (v prípade, že plánujete dotáciu vyplácať na výročných členských schôdzach si preto jej termín plánujte aj so zreteľom na termín predloženia výplatných listín).  

Vyplnené výplatné listiny Vám zasielame v prílohe obežníka, je potrebné ich doplniť o podpis včelára preukazujúci vyplatenie dotácie. Štátnu podporu je potrebné vyplatiť, v prípade nezdokladovania vyplatenia bude nutné danú výšku dotácie vrátiť.

Na výplatnú listinu v prípade vrátenia nevyplatenej dotácie uveďte túto skutočnosť do kolónky podpis včelára, uveďte aj dôvod nevyplatenia dotácie, ako aj informáciu o dátume prevodu nevyplatených finančných prostriedkov na bankový účet ZSV číslo SK10 0200 0000 0022 9370 4253. Tieto podklady sú potrebné k vyúčtovaniu čerpania dotácie predkladanému na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  

Zasielajte vyplnenú výplatnú listinu len s údajmi (žiadne iné navyše) podľa predtlače v prílohe tohto obežníka doplnenú o podpisy včelárov.

V prípade úmrtia chovateľa včiel sa peňažné prostriedky vyplatia novému majiteľovi v zmysle vyhlášky č. 285/2017 Z.z. o identifikácií a registrácii včelstiev podľa prílohy č.3 oznámenie o chove včiel  a zaslaním čestného prehlásenia štatutára ZO o nadobudnutí včelstiev novým majiteľom.

***