Opelovacka SHR

01. decembra 2016

 Dobrý deň,

na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve a na základe schémy minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel v znení Dodatku č. 1, zaregistrovanú pod evidenčným číslom DM- 15/2014 pre SHR a právnické osoby.

Žiadosť je možné podať osobne na Pôdohospodárskej platobnej agentúre v termíne od 16.11.2016 do 25.11.2016.

Bližšie informácie je možné získať na adrese: http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie/8005  

Pekný deň prajeme.

S pozdravom  

Sekretariát Združenie Slovenská včela Svrčia 14 840 00  Bratislava

02/69307925

sekretariat@zdruzenieslovenskavcela.sk

Upravený 06. decembra 2016
***