Stanovy - Združenie Slovenská včela

01. októbra 2016

S T A N O V Y OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ZDRUŽENIE SLOVENSKÁ VČELA

v úplnom znení

Čl. 1 - Názov združenia

1. Občianske združenie má názov Združenie Slovenská včela (ďalej len ZSV).

Čl. 2 - Sídlo ZSV

1. Sídlom ZSV je: Svrčia 14, 840 00 Bratislava – Karlova Ves.

Čl. 3 - Predmet činnosti ZSV

1. Predmetom činnosti ZSV je vyvíjať činnosti v prospech rozvoja a podpory včelárstva v nasledovných oblastiach:
a) Presadzovať a obhajovať záujmy členov ZSV predovšetkým voči štátnym orgánom Slovenskej republiky.
b) Organizovať a koordinovať akcie celoslovenského významu. Podieľať sa na zabezpečovaní celospoločensky významných programov a projektov.
c) Zaisťovať informovanosť členov ZSV o najnovších poznatkoch v oblasti včelárstva.
d) Zabezpečovať koordináciu a administráciu čerpania finančných podpôr zo zdrojov Európskej únie a SR.
e) Zabezpečovať propagačnú, edičnú a publikačnú činnosť zameranú na rozvoj a propagáciu včelárstva.

 

Plné znenie si môžete stiahnúť vo formáte pdf.

Upravený 01. októbra 2016
***